Skip to main content Skip to footer

Keurmerk veilig ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit, brand, overlast en daarmee gepaard gaande onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hier graag iets aan doen. Daarom is onder de vlag van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing een Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen ontwikkeld (KVO-B). HKVO-B is een werkwijze die het mogelijk maakt door middel van een stappenplan gestructureerd maatregelen te treffen voor de veiligheid op bedrijventerreinen. Het succes van veilig ondernemen is vooral afhankelijk van een goede samenwerking.

Het Keurmerk is een landelijke certificeringregeling, waarbij de normen zijn vastgelegd in een landelijk handboek. Het Keurmerk levert voor ondernemers, personeel, eigenaren en overige bewoners, maar ook voor gemeente, politie en brandweer een win-win situatie op, zoals een veilige en prettige omgeving. Verder wordt de bedrijfsschade verminderd en het imago van het gebied verbeterd, waardoor de economische structuur en het vestigingsklimaat verbeterd worden. Ondernemers, personeel en bezoekers ervaren een veilig en publieksvriendelijk gebied. Voor de gemeente zijn er voordelen als het gaat om de kwaliteit van het fysieke beheer van openbare ruimten alsmede op het gebied van sociaal/economische ontwikkelingen. De aanpak van criminaliteit en brandveiligheid wordt voor politie en brandweer efficiënter en effectiever.

Ondersteuning door Gemeente Hengelo

Het KVO is een zichzelf bewezen methode om middels publiek-private samenwerking zaken op te pakken in het kader van schoon, heel en veilig. De gemeente Hengelo laat zien hierin ambitieus te zijn door in de meerjarenbegroting een vast bedrag op te nemen voor parkmanagement op bedrijventerrein Oosterveld. Uit dit initiatief is de intentie richting een KVO certificering, als een vanzelfsprekendheid, voortgekomen.

Brochure Bedrijventerrein Oosterveld

Werkgroep KVO Bedrijventerrein Oosterveld

Op 21 september 2010 is de werkgroep KVO Bedrijventerrein Oosterveld opgericht. De werkgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ondernemers verenigd in de Coöperatie Oosterveld, de gemeente, de politie, de brandweer en het parkmanagement. Dit samenwerkingsverband is geformaliseerd middels de ondertekening van een convenant. In de werkgroep wordt het belang en de waarde van een veilig, leefbaar en attractief woon- en werkklimaat hoog ingeschat. 

Certificering door KIWA
De eerste opdracht aan de werkgroep was te komen tot de daadwerkelijke certificering door de keuringsinstantie KIWA. Hiertoe is in de voorbereiding door het parkmanagement een Veiligheidsanalyse gemaakt en een Plan van Aanpak opgesteld. Het Plan van Aanpak is in de werkgroep KVO bijgesteld. Op 14 december 2010 heeft in het kader van de certificering een vertegenwoordiger van de KIWA het bedrijventerrein bezocht en zijn er gesprekken gevoerd met alle berokken partijen. Na aanleiding van dit overleg is het Plan van Aanpak op een aantal punten verbeterd en is op 1-1-2011 het certificaat verkregen. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Het Plan van Aanpak
Dit plan is opgesteld op basis van de veiligheidsanalyse. In het plan zijn de doelstellingen en maatregelen per thema volgens de zogenaamde "SMART" methode vastgelegd. Dit wil zeggen dat ze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden dienen te zijn.
De werkgroep KVO is belast met de praktische uitvoering van het Plan van Aanpak. Begeleiding vindt plaats door de parkmanagementorganisatie van Bedrijventerrein Oosterveld.

Stand van zaken vanaf 19-12-2020
Na verlopen van de geldigheid van het certificaat op 1-1-2013 is in overleg met alle betrokkenen partijen uit kostenoverweging besloten niet tot hercerificering over te gaan. De werkgroep KVO blijft bestaan en de werkwijze blijft onveranderd. Het convenant tussen de berokken partijen blijft van toepassing. Op 19 december 2020 is besloten het om het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen opnieuw te behalen voor Bedrijventerrein Oosterveld. De werkgroep is momenteel bezig met de voorbereidingen voor hercertificering. 

Maak Buiten Beter

Meldingen openbare ruimte

Middels een digitale app meldingen doorgeven aan de gemeente.

Met behulp van de gratis app “Buiten Beter” kunnen zaken in de openbare ruimte door de burger snel en eenvoudig gemeld worden. Meldingen worden bij de gemeente op de juiste plek ontvangen en in gang gezet. Hierdoor wordt het afhandelen van de gemelde incidenten sneller gerealiseerd.

Voor een instructiefilm zie: www.youtube.com/watch?v=vEp9EI8dLPo
Voor informatie over de app: http://www.buitenbeter.nl/

Het is natuurlijk ook mogelijk om meldingen in de openbare ruimte door te geven via de site van de gemeente Hengelo. Dit kan via de volgende link, klik hier.

Op deze website maken we gebruik van cookies

Klik op accepteren om door te gaan. Bekijk onze cookieverklaring voor uitleg omtrent het gebruik van cookies.